2019-2020 BAHAR KAYIT YENİLEME TARİHLERİ ve KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ

14 Eylül 2017

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

KAYIT YENİLEME ve DERS SEÇİMLERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

 

Ders Kayıtları İçin Aşağıdaki Linki Takip Ediniz…….

https://oidb.ibu.edu.tr/ders-kayitlari

 

 

Yüksek Lisans ve Doktora programlarına yeni kayıt yaptıran ve devam etmekte olan öğrencilerin her yarıyıl akademik takvimde belirtilen sürelerde  (24-29 Şubat 2020) danışmanlarının gözetiminde Bilgi Yönetim Sistemi (http://bys.ibu.edu.tr/ ) üzerinden DERSE KAYITLANMA işlemlerini yapmaları gerekmektedir.

·Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına kayıtlı normal öğrenim süresi içerisindeki öğrenciler için; 2012/3584 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile I. Öğretim harçları kaldırılmış olup, Bilgi Yönetim Sistemi (http://bys.ibu.edu.tr/ ) üzerinden DERSE KAYITLANMA (Ders/Tez/Uzmanlık Alan Dersi) işlemlerini yapmaları gerekmektedir.

·Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına kayıtlı normal öğrenim süresini aşan öğrencilerin (Yüksek Lisans 5. ve sonrası dönemler, Doktora için 9. ve sonrası dönemler); harç ödemeleri gerekmektedir.

· Bakanlar Kurulu Kararının Madde 11/3’e göre “Bir yükseköğretim programına kayıtlı iken ikinci bir yükseköğretim programına (çift ana dal programları hariç olmak üzere) kayıt yaptırmaları halinde ikinci yükseköğretim programına ait öğrenci katkı payları, öğrencilerin kendileri tarafından karşılanır.”

· Öğrencilerimiz öğrenim ücreti ödemelerini, Türkiye İs Bankası aracılığı (yurt içindeki her hangi bir şubesi, bankamatikler, internet şubesi, telefon şubesi) ile öğrenci numaralarını beyan ederek  yapabilirler.

· Derse kayıtlanmayan öğrenciler; kayıt yenilemediği dönemde öğrencilik haklarından yararlanamaz ve kayıt yenilemediği dönem öğrenim süresinden sayılır.

· Bilimsel Hazırlık programına tabi tutulacak örenciler AİBÜ Lisanstüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği uyarınca; bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.

· Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Bilimsel Hazırlık programını başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin kaydı silinir.

· Tezli Yüksek Lisans ve Doktora programlarında tez danışmanı atanmış olan öğrencilerin danışman atamasını izleyen dönem başından itibaren Tez Çalışması ve açılmışsa tez danışmanının Uzmanlık Alan Dersine kayıtlanması zorunludur.

· Ders dönemindeki Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri; Derse kayıtlanma işlemini gerçekleştirmeden önce muhakkak danışman öğretim üyesi ile görüşerek kayıtlanacağı dersleri belirlemelidir. Danışman öğretim üyesi; öğrencinin kayıtlandığı derslerde eksiltme, arttırma ya da değişiklik yapma yetkisine sahiptir. Danışman onayından sonra ders değişikliği yapmak mümkün değildir.

·Öğrenciler, alacağı dersleri öncelikle izlediği programın dersleri arasından almalıdır. İhtiyaç olması halinde çalışma konusu ile ilgili olmak kaydıyla, danışmanın önerisi ve EADB’nin onayı ile izlediği programın ders yüküne sayılmak üzere kayıtlı olduğu enstitünün diğer programlarından ders alabilir.

· Öğrenciler kayıtlı oldukları program dışında bir programdan, Enstitüden ya da Üniversiteden ders almak istiyorlarsa (Form 4) “Başka Enstitü/Üniversiteden Ders Alma Dilekçesi”ni Enstitümüzün başka bir programından ders almak istiyorlarsa (Form 5) “Başka Programdan Ders Alma Formunu aşağıdaki açıklamaları dikkate alarak hazırlamalı ve Enstitü Müdürlüğüne teslim etmelidir.

1- Öğrencinin izlediği program dışındaki AİBÜ Fen Bilimleri Enstitüsü programlardan ders yüküne sayılmak üzere alacağı derslerin toplam kredisi, programı tamamlamak için alması gereken toplam kredinin %50’sini aşamaz.

2- Öğrenci danışmanın teklifi, EADB’nin ADAK önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında (diğer enstitüler/diğer üniversite enstitüleri) verilmekte olan derslerden en fazla iki ders alınabilir. Bu durumda öğrenci ilgili EADB’na dilekçe (form 5) ile başvurmalı ve anabilim dalı başkanlığınca form ADAK Kararı ve üst yazı ile Enstitüye gönderilmelidir.

3- Yüksek lisans öğrencileri danışmanın önerisi ve EADB’nin onayı ile lisans programlarından en çok iki ders alabilir. Lisans programlarından alınacak derslerde mezuniyet aşamasında AKTS problemi yaşanabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

4- Kayıtlı olunan program dışında bir programdan alınacak dersler Enstitü Öğrenci İşleri tarafından öğrencilerin üzerine atanacak ancak derslerin alınmasının uygun olup olmadığının kontrolü danışmanları tarafından yapılacaktır.

5- Öğrenim dili İngilizce olan lisansüstü program öğrencilerinin öğrenim dili dışında bir dilden alacakları dersler ders yüküne sayılmaz.

6- Enstitüye 2015-2016 Güz dönemi ve sonrasında kayıt yaptıran doktora öğrencilerinin “Seminer (Seminar)” dersi almaları zorunludur.

7- Enstitüye 2016-2017 Güz dönemi ve sonrasında kayıt yaptıran tüm öğrencilerin kendi programlarında yer alan “Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği (Scientific Research Techniques and Publication Ethics)”dersini almaları zorunludur.

· Öğrenciler daha önce alıp başarısız oldukları derslerin yerine danışmanınca eşdeğer kabul edilen bir dersi alabilir. Ancak bunu Bilgi Yönetim Sisteminde belirtmeleri gerekir.

. Enstitümüz programlarında kayıtlı bir lisansüstü eğitim öğrencisinin bir dönemde alabileceği maksimum kredi miktarının (Uzmanlık Alan Dersi ve Tez Çalışması hariç) 30 AKTS (ECTS)’yi geçmemelidir.

· MSB Sevk Tehiri İşlemleri Yönetmeliği ve 6111 sayılı Kanun uyarınca, lisansüstü öğrenimi nedeniyle askere sevki tehir edilen yükümlülerden kaydını yeniletmediği ve öğrenimine devam etmediği tespit edilenlerin ilgili dönemlerde sevk tehirleri iptal edilecektir.

. "BAİBÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Madde 8 gereğince tezli yüksek lisans öğrencilerinin birinci yarıyılın başında ya da en geç birinci yarıyılın sonuna kadar, doktora öğrencilerinin en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar “öğrencinin tercihi, öğretim üyesinin uzmanlık alanı ve danışmanlık yükü” dikkate alınarak tez danışmanlarının atanması gerekmektedir."

ENSTİTÜ DUYURULARI

Top