Yeni Koronavirüs (COVID-19) Salgını Sürecinde Enstitümüzde Eğitim ve Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi İşlemleri İle İlgili Uygulama Esasları (YENİ)

Yeni Koronavirüs (COVID-19) Salgını Sürecinde Enstitümüzde Eğitim ve Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi İşlemleri İle İlgili Uygulama Esasları (YENİ)

30 Nisan 2020

  

      Ülkemizin maruz kaldığı Pandemi olarak ilan edilen Yeni Koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığının 31.03.2020 tarihli “Yeni Koronavirüs Hastalığı Salgınında Eğitim Öğretim süreçleri (Kayıt Dondurma)” kararları ve Üniversitemiz Senatosunun 10 sayılı  (10 Nisan 2020) ve 11 sayılı (17 Nisan 2020) toplantılarında alınan kararları doğrultusunda, 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı bahar yarıyılı ile sınırlı olmak kaydıyla Enstitümüzde eğitim ve öğrenci başarısının değerlendirilmesi işlemleri ile ilgili uygulama esasları aşağıdaki gibidir:

 

 
  1. Lisansüstü derslerin teorik kısımları (30.03.2020 tarihinden itibaren) ile uzaktan öğretim yoluyla yürütülecek ders kapsamındaki uygulamaları (13.04.2020 tarihinden itibaren) İBUZEM koordinatörlüğünde eş zamanlı (senkron) veya eş zamansız (asenkron) olarak uzaktan öğretim yoluyla yürütülecektir. Salgın öncesi yapılan iki haftalık eğitim göz önüne alınarak ve uygulama dersleri için de 2 haftalık telafi dersi yapılarak, dersler 19.06.2020 tarihinde sona erdirilecektir.
  2. Uzaktan öğretim yoluyla yürütülen dersler için yüz yüze ara sınav yapılmaması nedeniyle dijital imkanlarla uzaktan eğitim yoluyla yapılabilecek öğrencilerin bizzat kendilerinin hazırladıkları ve uzaktan öğretim ortamında sundukları ödev (dersle ilgili okutulacak makale, kitap, vb. yazılı eserlerin özeti, eleştirisi veya değerlendirme raporu), proje çalışması, uygulama/ performans videosu, tasarım (sunu, görsel, yazılı, sesli, vb. dijital veya basılı ürün veya materyal tasarımı), örnek olay/vaka inceleme raporu, soru-cevap gibi öğretim elemanları tarafından dersin özelliğine göre içeriği, ölçütleri ve takvimi önceden belirlenmiş ve öğrencilere duyurulmuş çalışmaların yarıyıl içi değerlendirmeleri ara sınav yerine sayılabilecektir.
  3. Uzmanlık Alan Dersi, Tez Çalışması ve Seminer dersleri danışman ve öğrenci tarafından dijital iletişim araç ve yöntemleri kullanılarak yürütülebilecektir. Seminer dersi, salgın öncesi yapılan iki haftalık eğitim göz önüne alınarak 19.06.2020 tarihinde sona erdirilecektir. Uzmanlık Alan Dersi ve Tez Çalışması yaz boyunca devam edecektir.
  4. Seminer sunumları, öğrenci tarafından hazırlanarak danışman öğretim üyesine kurumsal e-posta yoluyla teslim edilecektir. Danışman dönem sonunda Bilgi Yönetim Sistemine başarı durumunu girecektir.
  5. Yeterlik sınavları, Tez Önerisi ve Tez İzleme komitelerinin toplantıları ve Tez savunmaları "denetlenebilir ortam ve şartlarda gerçekleştirilmesi ve mutlaka kayıt altına alınması" koşulunun sağlanması kaydıyla hem öğrencinin hem de jüri üyelerinin uzaktan katılması şeklinde Üniversitemiz Uzaktan Eğitim alt yapısından yararlanılarak “Google Meet” programı üzerinden kayıt altına alınarak yapılabileceği gibi ilgili tez danışmanının önerisi ile olağanüstü süreç sona erdiğinde yüz yüze yapılmak üzere ertelenebilecektir.
  6. Erteleme talebinde bulunan öğrenciler; tez izleme komite toplantılarını ve/veya tez savunma, yeterlik sınavı ve tez önerisi savunma süreçlerini ve takibindeki bütün resmi işlemleri 2020-2021 eğitim öğretim yılı güz yarıyılı başlamadan önce bitirmiş olmalıdırlar.
  7. Azami süresinin son dönemindeki öğrenciler için tez teslim tarihine, üniversitemizde eğitim-öğretime ara verilen 2 hafta ilave edilecektir.
  8. Seminer dersi raporları, toplantı ve sınav kayıtlarının en az 2 yıl süreyle arşivlenmesi danışmanın sorumluluğundadır.  Kayıt altına alınmayan sınavlar geçersiz sayılır.
  9. Toplantı ve Sınavlar sürecinde yapılacak tüm bildirimler için kurumsal e-posta adresi kullanılır. Öğrenci, danışman öğretim üyesi ve kadrosu Üniversitemizde olan sınav jüri üyeleri “@ibu.edu.tr” uzantılı e-posta adresini, kadrosu üniversitemiz dışında olan jüri üyeleri ise bağlı oldukları kurum tarafından kendilerine verilen kurumsal e-posta adreslerini kullanmalıdır. Enstitümüze yapılacak her türlü bildirim için This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.e-posta adresi ve anabilim dalı başkanlıklarına yapılacak bildirimler için ise anabilim dalı başkanlığının “@ibu.edu.tr” uzantılı e-posta adresi kullanılır ve bütün yazışmalar danışman öğretim üyesi tarafından gerektiğinde enstitüye iletilmek üzere kayıt altına alınır.
  10. Tez Savunma Sınavını, Tez İzleme Komitesi Toplantısını, Tez Önerisi Savunması Toplantısını ve Doktora Yeterlik Sınavını 2019-2020 Bahar yarıyılı içerisinde gerçekleştirmek isteyen öğrencilerimizin, danışmanlarının da uygun görüşü doğrultusunda ekte yer alan Enstitümüzce belirlenmiş Sınav ve Toplantı Süreçlerini takip ederek ilgili sınavlarını veya toplantılarını yapabilirler:
 

        EK1: DOKTORA YETERLİLİK SINAVI SÜRECİ (UZAKTAN ERİŞİM YOLUYLA)

        ANNEX-1: DOCTORAL PROFICIENCY EXAM PROCESS (THROUGH REMOTE ACCESS)

        EK2: TEZ ÖNERİSİ SAVUNMASI SUNUM SÜRECİ (UZAKTAN ERİŞİM YOLUYLA)

        ANNEX-2: DOCTORAL THESIS PROPOSAL DEFENSE PRESENTATION PROCESS

                         (THROUGH REMOTE ACCESS)

        EK3: TEZ İZLEME KOMİTESİ (TİK) TOPLANTISI SÜRECİ (UZAKTAN ERİŞİM YOLUYLA)

        ANNEX-3: PROCESS OF DOCTORAL THESIS MONITORING COMMITTEE (TIK) MEETING

                        (THROUGH REMOTE ACCESS)

        EK4: TEZ SAVUNMA SINAVI SÜRECİ (UZAKTAN ERİŞİM YOLUYLA)

        ANNEX-4: THESIS DEFENSE EXAM PROCESS (THROUGH REMOTE ACCESS)

        EK5: TEZ SAVUNMASI SONRASI TEZ TESLİM SÜRECİ (UZAKTAN ERİŞİM YOLUYLA)

        ANNEX-5: THESIS DELIVERY PROCESS AFTER THESIS DEFENSE

                        (THROUGH REMOTE ACCESS)

   

  

 

 

ENSTİTÜ DUYURULARI

Top