< < KAYIT YENİLEME ve DERSE KAYITLANMA
Print this page

KAYIT YENİLEME ve DERSE KAYITLANMA

28 Eylül 2021

 

                       BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

                     LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

 

KAYIT YENİLEME ve DERSE KAYITLANMA

Kayıt Yenileme Tarihleri İçin Aşağıdaki Linki Takip Ediniz…….

https://oidb.ibu.edu.tr/ders-kayitlari

 

Yüksek Lisans ve Doktora programlarına yeni kayıt yaptıran ve devam etmekte olan öğrencilerin her yarıyıl akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde danışmanlarının gözetiminde UBYS http://ubys.ibu.edu.tr/  üzerinden DERSE KAYITLANMA işlemlerini yapmaları gerekmektedir. Öğrenciler, kayıt yenileme gibi öğrencilikle ilgili işleminin tamamından ve takibinden sorumludur. Ekle/sil dönemi bittikten sonra ders kayıtlarında hiçbir şekilde değişiklik ve yeni ders kaydı yapılmaz.

 

Öğrenciler ÜBYS sistemine giriş için kullanacakları kullanıcı adlarını http://www.ibu.edu.tr/ogrenci-eposta adresinden öğrenebilir. 

 

Yeni kayıtlanan öğrenciler için öğrenci numaralarını http://lisansustu.ibu.edu.tr/component/k2/item/420-ogrenci-numarasi-sorgulama adresinden öğrenebileceklerdir.

 

Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına kayıtlı normal öğrenim süresi içerisindeki öğrenciler için; 2012/3584 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile I. Öğretim harçları  kaldırılmış olup, UBYS (http://ubys.ibu.edu.tr/) üzerinden DERSE KAYITLANMA (Ders/Tez/Uzmanlık Alan Dersi) işlemlerini yapabileceklerdir. 

Bakanlar Kurulu Kararının Madde 11/3’de göre “Bir yükseköğretim programına kayıtlı iken ikinci bir yükseköğretim programına (çift ana dal programları hariç olmak üzere) kayıt yaptırmaları halinde ikinci yükseköğretim programına ait öğrenci katkı payları, öğrencilerin kendileri tarafından karşılanır.” 

Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına kayıtlı normal öğrenim süresini tamamlayan öğrencilerin (Yüksek Lisans 5. ve sonrası dönemler, Doktora için 9. ve sonrası dönemler); harç ödemeleri gerekmektedir. 

Öğrenciler öğrenim ücreti ödemelerini Türkiye İs Bankası aracılığı (yurt içindeki her hangi bir şubesi, internet şubesi, telefon şubesi, bankamatikler) ile öğrenci numaralarını beyan ederek ödeme yapabilirler.

Derse kayıtlanmayan öğrenciler kayıtlanma süreleri sonunda “KAYIT YENİLEMEDİ” durumuna düşeceklerdir. Süresi içerisinde kayıt yenilemeyen öğrenciler için mazeret kaydı yapılmayacaktır. Öğrenciler  kayıt yenilemediği dönemde öğrencilik haklarından yararlanamaz ve kayıt yenilemediği dönem öğrenim süresinden sayılır.

 

Bilimsel Hazırlık programına tabi tutulacak öğrenciler BAİBÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği uyarınca; bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir. 

 

BAİBÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Madde 8 gereği tezli yüksek lisans öğrencilerinin birinci yarıyılın başında ya da en geç birinci yarıyılın sonuna kadar, doktora öğrencilerinin en geç ikinci yarıyılın sonuna kadaröğrencinin tercihi, öğretim üyesinin uzmanlık alanı ve danışmanlık yükü” dikkate alınarak tez danışmanlarının atanması gerekmektedir."

 

Tezli Yüksek Lisans ve Doktora (yeterlik sınavına girecek öğrenciler de dahil)  öğrencilerinin tez danışmanı atamasını izleyen dönem başından itibaren tez danışmanı adına açılmış olan Tez Çalışması ve Uzmanlık Alan Dersine kayıtlanması zorunludur (10.09.2021 tarihinden önce tez danışmanı EYK kararı ile atanmamış olan öğrenciler tez çalışması ve uzmanlık alan dersine kayıtlanamaz).

 

Ders dönemindeki Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri; Derse kayıtlanma işlemini gerçekleştirmeden önce ve/veya sonra danışman ile görüşerek kayıtlanacağı dersleri belirlemelidir. Danışman öğretim üyesi; öğrencinin kayıtlandığı derslerde eksiltme, arttırma ya da değişiklik yapma yetkisine sahiptir.  Danışman onayından sonra ders değişikliği yapmak mümkün değildir.  Öğrenci tarafından danışman onayına gönderilen ancak süresi içerisinde danışman tarafından kesin kayıt işlemi yapılmayan ders kaydı yapılmamış olacaktır. Bu nedenle öğrencilerimize kayıt süreleri içerisinde danışmanları ile iletişim halinde bulunmaları tavsiye olunur.

Öğrenciler tez danışmanı atamasını izleyen dönem başından itibaren tez danışmanı adına açılmış olan “Seminer” dersine kayıtlanabilirler.  Seminer dersinin  4. dönemin sonuna (ders dönemi sonu) kadar alınması zorunludur.  (Bu dönem için 10.09.2021 tarihinden önce tez danışmanı EYK kararı ile atanmamış olan öğrenciler seminer dersine kayıtlanamaz).

 

Öğrenciler, alacağı dersleri öncelikle izlediği programın dersleri arasından almalıdır. İhtiyaç olması halinde çalışma konusu ile ilgili olmak kaydıyla, danışmanın önerisi ve EADB’nin onayı ile izlediği programın ders yüküne sayılmak üzere kayıtlı olduğu enstitünün diğer programlarından ders alabilir.

 

Öğrenciler daha önce alıp başarısız oldukları derslerin yerine danışmanınca eşdeğer kabul edilen bir dersi alabilir. Ancak bunu ders seçimi esnasında UBYS’de belirtmeleri gerekir.

 

Öğrenciler Enstitümüzde kayıtlı oldukları program dışında bir programdan ya da başka bir Üniversiteden ders almak istiyorlarsa;  

1-     Öğrencinin izlediği program dışındaki BAİBÜ Enstitüsü programlardan ders yüküne sayılmak üzere alacağı derslerin toplam kredisi, programı tamamlamak için alması gereken toplam kredinin %50’sini aşamaz.

 

2-     Öğrenci danışmanın teklifi, EADB’nin ADAK önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer  üniversite enstitülerinde verilmekte olan derslerden en fazla iki ders alınabilir. Bu durumda öğrenci ilgili EADB’na Başka Üniversiteden/Enstitüden  Ders Alma Dilekçesi ile başvurmalı ve dilekçe ekle – bırak süresi bitmeden anabilim dalı başkanlığınca dilekçe  ADAK Kararı ve üst yazı ile Enstitüye gönderilmelidir. 

       http://lisansustu.ibu.edu.tr/images/formlar/ogrenci/4-Baska_program-enstit-nivden_ders_alma_fomu.pdf

 

3-     Yüksek lisans öğrencileri danışmanın önerisi ve EADB’nin onayı ile lisans programlarından en çok iki ders alabilir.

 

4-     Öğrenci danışmanın uygun görüşü ile kayıtlı olduğu program dışında bir programda verilmekte olan derslerden alabilir. Bu durumda öğrenci EADB’na “Başka Programdan Ders Alma Formu ile başvurmalı ve form ekle-bırak süresi bitmeden anabilim dalı başkanlığınca üst yazı ile UBYS üzerinden Enstitüye gönderilmelidir.   http://lisansustu.ibu.edu.tr/images/formlar/ogrenci/5-kayitli_olunan_program-disindan_ bir_ prgramdan_ders-kayt-formu.pdf 

 

5-     Başka programlarından alınacak derslerde mezuniyet aşamasında AKTS problemi yaşanabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

 

6-     Öğrenim dili İngilizce olan lisansüstü program öğrencilerinin öğrenim dili dışında bir dilden alacakları dersler ders yüküne sayılmaz.

 

7-     Öğrencilerin tabi oldukları müfredatta yer alan kredili dersleri tamamlanma süresi 4 dönemdir. Öğretim planlarında yer alan “Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği (Scientific Research Techniques and Publication Ethics)”dersini ve “Seminer” dersini almaları zorunludur.

 

8-     Öğrenci ders yükünü tamamlamış olmasına rağmen fazladan ders almak isterse danışmanın teklifi, EADB’nin ADAK önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile alabilirler.

 

MSB Sevk Tehiri İşlemleri Yönetmeliği ve 6111 sayılı Kanun uyarınca, lisansüstü öğrenim nedeniyle askerlik sevki tehir işlemleri UBYS üzerinden online olarak yapılmakta, kaydını yeniletmeyen ve öğrenimine devam etmediği tespit edilen yükümlülerin ilgili dönemlerde sevk tehirleri iptal olmaktadır.

 

Prof. Dr. Osman GÖRÜR

Enstitü Müdürü